Η χρήση της Iστοσελίδας jobs.anosis.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της Iστοσελίδας από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της Iστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της Iστοσελίδας.

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους άνω των 14 ετών επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ως άνω ανηλίκων. Οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι ως χρήστης συμφωνείτε και αποδέχεστε αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. Ο επισκέπτης - χρήστης της Iστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών της οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκρισή του σ’αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες της Ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιεί ή ανανεώνει τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη της Ιστοσελίδας. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην Ιστοσελίδα. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στoυς όρους χρήσεως, θα αναθεωρείται και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρόντος. Eιδικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες της, η Ιστοσελίδα, κάθε φορά που θα πραγματοποιεί αλλαγές ή τροποποιήσεις στους όρους χρήσεώς της, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους ενημερώνει εκ των προτέρων με ειδικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αλλαγών. Σε περίπτωση, κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς την Ιστοσελίδα με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει - συμπληρώνει ο επισκέπτης - χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης της Ιστοσελίδας και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση της Ιστοσελίδας από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας της. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην Ιστοσελίδα θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ιστοσελίδα χωρίς καμία αξίωση έναντι της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης - χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυα της Ιστοσελίδας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον επισκέπτη – χρήστη να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας προγραμματίζοντας ραντεβού με δικηγόρο, το οποίο δεν προτίθεται, είτε να τηρήσει είτε να ακυρώσει με βάση τις λειτουργικές διαδικασίες και δυνατότητες,που παρέχει η Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίησή της για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Προκειμένου να αποφευχθούν οι κακόβουλες πράξεις μαζικής κράτησης επισκέψεων,που ο χρήστης δεν έχει σκοπό να πραγματοποιήσει, η Ιστοσελίδα θέτει ανώτατο όριο κρατημένων,εκκρεμών επισκέψεων ανά εγγεγραμμένο χρήστη,όριο που ισχύει για όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως και που ανακοινώνεται στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα μας με μήνυμα από το διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

3. Η Ιστοσελίδα δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για την επικοινωνία αυτή μεταξύ εγγεγραμμένου χρήστη και εργοδότη.

4. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της Ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη - χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

5. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών - χρηστών του. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

6. Στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας καταγράφονται όλα τα δεδομένα από τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες – επισκέπτες της. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες, που προϋποθέτουν άνοιγμα της βάσης δεδομένων μας: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, ύστερα από καταγγελίες για ανάρμοστη χρήση της πλατφόρμας, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη - χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

7. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης - χρήστης από την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

8. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη για οιουδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας της Ιστοσελίδας, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών - χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

9. Η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη, να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και η Ιστοσελίδα δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτήν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Ιστοσελίδα δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

10. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα jobs.anosis.gr επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

11. Ο επισκέπτης - χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση της αποθήκευσης – αντιγραφής των στοιχείων της προσωπικής σελίδας – προσωπικού προφίλ του εγγεγραμμένου χρήστη στην Ιστοσελίδα σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12.Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (δικηγόρους) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

13. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να καταγράφει καθημερινά τα ανώνυμα δεδομένα των επισκέψεων που κλείνονται μέσω της Ιστοσελίδας, μη προσωποποιημένα και μη ταυτοποιημένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο λόγος της επίσκεψης, η περιοχή και ο χρόνος πραγματοποίησης της επίσκεψης. Ο επισκέπτης – χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά ότι τα στοιχεία αυτά, πάντα μη ταυτοποιημένα και μη προσωποιημένα, μπορουν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς από το jobs.anosis.gr ή από τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

14. Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται από τα μέλη μας, είναι ακριβείς, αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και είναι σύμφωνες με τα άρθρα 17 και 18 του κώδικα Δεοντολογίας. Η Ιστοσελίδα παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των μελών και διευκολύνει την επαφή εργοδότη - μέλους.

15. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του, αλλά καθιστούν επίσης την πλοήγησή του στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του, ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

16. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρεία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

17. Η χρήση της Ιστοσελίδας, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.